Get a Questions?

Send an Inquiry!

News & Activities

Commander electric co.,ltd

Commander Electric Co., Ltd Solutions. Comfort. Security. That’s what customers demand for commercial buildings everywhere. And whatever the challenge, Commander Electric Co., Ltd. Has an efficient, cost-effective solution providing flexible and integrated building information technology.

Electric Circuits

วงจรไฟฟ้าช่วยชีวิต คืออะไร

วงจรไฟฟ้าช่วยชีวิต คือ วงจรไฟฟ้าที่ออกแบบมา ให้มีระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าสำรองสำหรับกรณีฉุกเฉิน อาจเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า แบตเตอรี่ หรืออื่นใด ที่สามารถจ่ายไฟให้กับวงจรไฟฟ้าช่วยชีวิตได้อย่างเหมาะสม และในระยะเวลาที่นานเพียงพอ ที่จะครอบคลุมความต้องการในการใช้ไฟฟ้าของระบบวงจรไฟฟ้าช่วยชีวิต รวมถึงส่วนที่จำเป็นต้องให้วงจรมีไฟฟ้าใช้ให้นานที่สุดด้วยเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน

ทั้งนี้การมีไฟฟ้าจ่ายให้ระบบวงจรไฟฟ้าช่วยชีวิตนี้ จะต้องไม่ถูกกระทบจากเหตุใดๆ ที่ทำให้ไม่มีไฟฟ้าจ่ายให้ได้ เช่น การปลด หรืองดจ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฯ หรือเมื่อเกิดเพลิงไหม้ เป็นต้น

Cable Colors

สายไฟ (Cables) คือ อุปกรณ์ส่วนที่สำคัญในการติดตั้งงานระบบไฟฟ้า เพื่อทำหน้าที่เป็นเส้นทาง หรือตัวกลางในการส่งผ่านกำลังไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายกริด (Grid) ไปยังโหลดหรือบริภัณฑ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่ติดตั้งอยู่ภายในบ้านพักอาศัย อาคาร สำนักงาน และโรงงาน เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันของเรา

รหัสสีสายไฟ

สีของฉนวนสายไฟจะกำหนดใหม่ โดยสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนแกนเดียวขนาดไม่เกิน 16 ตร.มม. กำหนดให้สีของฉนวนเป็น

  • สีฟ้าสำหรับนิวทรัล (N)
  • สีน้ำตาลสำหรับเฟส 1 (L1)
  • สีดำสำหรับเฟส 2 (L2)
  • สีเทาสำหรับเฟส 3 (L3)
  • สีเขียวคาดเหลือง (อนุโลมให้ใช้สีเขียวหรือสายเปลือยได้) สำหรับสายดิน (G)
Factor

ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการนำกระแสไฟฟ้า

1.ชนิดของตัวนำ

สายไฟฟ้าโดยทั่วไปจะใช้ตัวนำทองแดงหรืออลูมิเนียม ซึ่งสายไฟฟ้าทองแดงจะมีค่าพิกัดกระแสไฟฟ้าสูงกว่าสายไฟฟ้าอลูมิเนียมที่มีขนาดพื้นที่หน้าตัดเท่ากัน

2.ประเภทของฉนวน

สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนชนิดเดียวกัน แต่วัสดุของฉนวนแตกต่างกัน จะมีค่าพิกัดกระแสไฟฟ้าแตกต่างกัน เช่น สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนครอสลิงก์พอลิเอทิลีน (XLPE) จะมีค่าพิกิดกระแสสูงกว่าสายไฟฟ้าหุ้มฉนวน PVC ที่มีขนาดพื้นที่หน้าตัดเท่ากัน

3.รูปแบบการติดตั้ง

รูปแบบการติดตั้ง หรือวิธีการเดินสายไฟ โดยมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าฯกำหนดไว้เป็น 7 กลุ่ม โดยทั่วไปที่สายไฟจะถูกออกแบบและติดตั้ง ได้แก่ กลุ่มที่ 2 เดินในช่องเดินสายโลหะหรืออโลหะเกาะผนังหรือเพดาน หรือฝังในผนังคอนกรีต, กลุ่มที่ 4 วางเรียงกันแบบมีระยะห่าง เดินบนฉนวนลูกถ้วยในอากาศ และกลุ่มที่ 7 วางบนรางเคเบิลมีฝาปิดและไม่มีฝาปิด รางเคเบิลแบบระบายอากาศ หรือราวเคเบิลแบบันได เป็นต้น

4.จำนวนตัวนำกระแส

จำนวนตัวนำกระแส 2 เส้น (1 เฟส) หรือ 3 เส้น (3 เฟส) รวมทั้งสายไฟที่ถูกออกแบบและใช้งานเป็นชนิดแกนเดียวหรือหลายแกน

5.จำนวนสายที่นำกระแส

จำนวนสายที่นำกระแสในช่องเดินสายไฟฟ้าเดียวกันหรือเดินสายบนผิวมากกว่า 1 กลุ่มวงจร โดยจะมีการกำหนดตัวคูณปรับค่าทำให้ขนาดกระแสของสายไฟมีค่าลดลง

6.อุณหภูมิโดยรอบ

อุณหภูมิโดยรอบ หรืออุณหภูมิแวดล้อมในการติดตั้ง โดยจะมีตัวคูณปรับค่าขนาดกระแสตามที่กำหนดในตาราง หากอุณหภูมิโดยรอบแตกต่างจาก 40 ํC สำหรับเดินในอากาศ และ 30 ํC สำหรับฝังดิน